top of page

VAROVÁNÍ!!!!!

 

Upozornění pro občany!!!! Od občana Hrochova Týnce jsme dostali informaci, že nalezl v Tyršových sadech injekční stříkačku, kterou zde zanechal pravděpodobně narkoman. V tomto případě, že byste se píchli o injekční stříkačku, kterou před tím použila osoba, která zneužívá dorgy, hrozí vám zejména infikování žloutenkou typu C. Prosíme tímto občany, aby dbali v prostorách Tyršových sadů a okolí zvýšené opatrnosti. Zejména aby upozornili svoje ratolesti, aby se takových věcí jako jsou třba injekční stříkačky, nedotýkali. V případě, že takový předmět někde na veřejném prostranství uvidíte, ihned kontatkujte Městskou policii Hrochův Týnec. Strážníci mají speciální kontejnery do kterých nebezpečný zdravotnický materiál ukládají a dávají do nemocniční spalovny k likvidaci. Ze strany městské policie bude v prostorách Tyršových sadů a okolí zvýšený dohled.

V posledních dnech jistě někteří z vás našli za stěračem svých vozidel upozornění od Městské policie Hrochův Týnec. Chtěli bychom občanům tímto upozorněním sdělit, že se dopouštějí přestupku a nebo že stojí v lokalitě, kde je třeba sjednotit stranu na které vozidla budou parkovat, aby se tímto zajistila lepší průjezdnost vozovky zejménoa z důvodu průjezdnosti vozidel s právem přednosti v jízdě. Tyto kartičky mají pouze informativní význam a proto není nutné na ně reagovat a nebo se dostavovat na služebnu městské policie k vyřešení přestupku. Tyto přestupky budeme řešit v následujících měsících, ale touto formou chceme předejít situaci, kdy by nám občané sdělili, že o dané skutečnsoti nevěděli a že jsou na jistý způsob parkování v této lokalitě roky zvyklí. Žádáme Vás, neberte naše upozornění na lehkou váhu. Chceme s občany svěřených obcí i nadále vycházet v dobrém a udržovat veřejný pořádek v obcích vždy s klidem a bez zbytečných afektů. Přesto je ale nutné některé zvyklosti pozměnit, aby vozidla stála tam, kde neohrožují provoz na místních komunikacích. Děkujeme vám za pochopení.... Jedná se zejména a tyto lokality: Hrochův týnec - Riegrova, Na Hlásce, Čechova,.... Chrast - Osady Ležáků, Na Pančavě, Budovatelská, Tylova - od křižovatky za Sokolovnou ke křižovatce u nádraží ČD,..... Rosice - od kosltela okolo ZŠ směrem k obecnímu úřadu a k poště.

Městská policie Hrochův Týnec byla zřízena v rámci samostatné působnosti obce v roce 2015. MP je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Hlavní úkoly MP Hrochův Týnec

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

  • se podílí na prevenci kriminality v obci,

  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,

  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

bottom of page