top of page

Městská policie Hrochův Týnec se věnuje také prevenci kriminality v obcích zejména tím, že vykonává besedy pro děti a mládež ve školách a školkách. Má několik tématických besed na tato témata:

Nabídka interaktivních besed

Program prevence kriminality ve školách, školkách a v klubech seniorů

 

 1. Přestupky, přestupkový zákon:

  • Znečištění veřejného prostranství, drobné ublížení na zdraví, schválnosti a jiné přestupky, kterých se děti často z neznalosti dopouštějí

  • Chování na veřejnosti, které je v rozporu se zákonem

  • z. č. 65/ 2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

  • přestupky na úseku alkoholu a jiných toxikomanií

  • Městská policie – její úkoly a kompetence

 

​​​​​​​​​​

 1. Drogy a jiné závislosti v trestně právním kontextu:

  • Drogy: výklad pojmů, základní rozlišení, legální a nelegální

  • Pojem „množství menší/větší než malé“

  • Trestné činy v oblasti výroby, prodeje a užívání omamných a psychotropních látek

  • Vliv alkoholu a drog na organismus – jak vzniká závislost

  • Drogová problematika z hlediska trestně právního i sociálního

  • Krize hodnot…srovnání zdravých a nemocných, závislost=nesvoboda

  • V dvouhodinovém pásmu je možnost promítání filmu „KATKA“ - průběh části života drogově závislé dívky od počátku závislosti až do stádia úplného selhání organismu i osobnosti. Podmínkou je učebna s přehrávačem videa z flash.

 

​​​​​​​​​​​

 1. Rozdíly mezi lidmi – Rasismus, xenofobie, extremismus:

 • Listina základních práv a svobod a všeobecná deklarace lidských práv, …výklad pojmů

 • Trestné činy proti lidskosti – genocida, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačování práv a svobod člověka, hlavní příčiny extremismu, aj.

 

​​​​​​​​​​

 1. Trestní zákoník:

 • Vysvětlení základních pojmů trestního zákoníku – trestný čin, trestní odpovědnost, spolupachatelství, rejstřík trestů, druhy trestů

 • Trestné činy často páchané mládeží nebo na mládeži…

 • Trestné činy proti životu a zdraví, proti svobodě, lidské důstojnosti, t. č. proti majetku aj.

 • Interaktivní hra – rozlišení, závažnost trestných činů

 • Fenomén zvaný „ŠIKANA“ v případě nutnosti je možné tomuto tématu věnovat speciálně celou hodinu.

 

 1. Dopravní výchova:

 • Bezpečnost na silnici a na chodníku

 • Dopravní značky

 • Přechod, bezpečnostní prvky

 

 1. Program pro školky:

 • Úvod, představení, kdo jsou to strážníci městské policie?

 • Povídání o bezpečnosti v dopravě

 • Pozor!!! Nebezpečný člověk!!! Jak se mu vyhnout či ubránit???

 • Předvedení služebního vozidla…

 

 1. Program pro seniory:

 • Představení městské policie, její role a kompetence

 • Lidé kolem nás vůči kterým musíme být ve střehu

 • Jak se vyhnout podvodníkům a jak se bránit psychickým agresorům !!!!

 • Chodec, cyklista, řidič…čemu by se měl vyvarovat.

 • Debata na volné téma

                                                                            Diana Šlechtová, DiS.

                                                                      Městská policie Hrochův Týnec

bottom of page